•  →60cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG60.h36 K.White

17.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG30R K.Sonoma

19.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑87cm.
 •  /56cm.

BlanKit KD30R K.Sonoma

35.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG30R K.White

19.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →15cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG15 K.Sonoma

13.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →40cm.
 •  ↑116cm.
 •  /30cm.

Karina G40 (604)

46.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG60.h36 K.Sonoma

17.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /33cm.

Fiona GW80 virtuves (612)

59.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑87cm.
 •  /53cm.

BlanKit KD80 K.Sonoma

43.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG60 K.White

27.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑87cm.
 •  /53cm.

BlanKit KD80 K.White

43.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60 White+OakBlack.381

61.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG30 K.Sonoma

20.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30 Sonoma+OakBlack.381

37.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30 Sonoma+White.G382

37.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60 White+Beige.G406

61.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60 White+White.G382

61.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30 Sonoma+Tik.279

37.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30R Sonoma+OakWhite.266

73.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60 White+Graphite.M702

61.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60 White+OakWhite.266

61.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60 White+Sequoia.270

61.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑36cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG80.h36 K.Sonoma

21.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60.1 White+Tik.279

57.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30 Sonoma+Beige.G406

37.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60.D White+OakBlack.381

82.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30 Sonoma+Graphite.M702

37.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30 Sonoma+OakWhite.266

37.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30 Sonoma+Sequoia.270

37.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30 Sonoma+Yellow.G371

37.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30R White+OakWhite.266

73.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60 White+Tik.279

61.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →80cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG80 K.White

32.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30 Sonoma+Graphite.G399

37.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30R Sonoma+Graphite.G399

73.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60.D White+White.G382

82.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60.D White+Beige.G406

82.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30 Sonoma+Chicory dark.395

37.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30 Sonoma+Flower.G432

37.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60.D White+Sequoia.270

82.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60.D White+OakWhite.266

82.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60.D White+Graphite.M702

82.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑85cm.
 •  /30cm.

Karina G60 (602)

46.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30R White+Graphite.G399

73.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60 White+Chicory dark.395

61.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →15cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit KG15 K.White

13.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →30cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G30R Sonoma+OakBlack.381

73.00€
Sa lisasid oma ostukorvi
 •  →60cm.
 •  ↑72cm.
 •  /31cm.

BlanKit G60 White+Yellow.G371

61.00€
Sa lisasid oma ostukorvi